Порядок організації набору на навчання іноземців та осіб без  громадянства

До заяви іноземець додає:

1) Особова анкета встановленого зразка (заповнюється у Секторі по роботі з іноземними громадянами);

2) Паспорт та його копія з нотаріально завіреним перекладом сторінки, де вказується прізвище, і’мя, по-батькові на українську мову в двох примірниках;

3) Документ (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом українською мовою) про повну загальну середню освіту з переліком предметів та отриманих на екзаменах оцінок (балів);

4) Медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та флюорографії грудної клітини. За відсутності сертифікату, або, якщо сертифікат не визнається в Україні, вступник-іноземець зобов’язаний своєчасно за власні кошти здати кров для аналізу на відсутність ВІЛ-інфекції. Документ має бути виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну.

5) Медичний сертифікат про стан здоров’я (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом українською мовою), який підтверджує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземемний громадянин;

6) Свідоцтво про народження (копія, перекладена українською мовою);

7) 10 фотокарток розміром 35х45 мм;;

8) Копія посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) Довідка про подачу документів про освіту для проходження процедури визнання (нострифікації);

10) Запрошення на навчання.

УВАГА! Документи, зазначені у підпунктах 3, 4 та 5 повинні бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

В усіх документах повинні бути однакові (до літери) прізвище, ім’я, по батькові.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Відбірковою комісією не приймаються.

Зарахування на навчання іноземців до НУХТ для здобуття вищої освіти  здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти.

ВИТЯГ

З Правил прийому до Національного університету харчових технологій

У 2021 році

 

  1. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ  ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

14.1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року No 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року No 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року No 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за No 2004/24536.

14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми.

14.3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра.

Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

14.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування.

Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

14.5. Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

14.6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

14.7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

14.8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених цими Правилами прийому.

14.9. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

14.10. Іноземці особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність (спеціалізацію, напрям підготовки) та форму навчання.

До заяви вступник додає:

 документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток з отриманими з навчальних дисциплін оцінками (балами);

 витяг з навчальної картки студента (форма No Н-2.03, для вступників – студентів НУХТ);

 свідоцтво про закінчення підготовчого відділення з результатами атестування з української чи російської мов (при наявності);

 довідку про стан здоров’я з батьківщини, видану медичним закладом не раніше, як за 2 місяці до в’їзду в Україну;

 свідоцтво про народження;

 п’ятнадцять однакових кольорових фотокарток (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3,5 × 4,5 см;

 копію шлюбного свідоцтва чи свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ, імен або по батькові у документах);

 копію паспорта (сторінки, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий паспорт);

 страховий поліс з надання медичної допомоги;

 запрошення на навчання, оформлене за зразком МОН України, яке видає відділ міжнародних зв’язків НУХТ.

Оригінали документів пред’являються особисто.

14.11. Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для країн – учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), – проставлення штампа «Apostille»).

14.12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року No 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за No614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється до початку другого семестру першого року навчання його власника.

14.13. Документи до приймальної комісії вступник подає в оригіналі, а якщо вони виконані мовою, що відрізняється від української, – разом з нотаріально завіреним перекладом українською мовою.

14.14. Якщо в жодному з документів (або їх перекладі), що подаються до приймальної комісії, не вказані українською мовою повністю прізвище, ім’я та по батькові вступника, то додатково подається нотаріально завірений переклад українською мовою сторінки паспорта вступника чи свідоцтва про народження, де повністю вказано його прізвище, ім’я та по батькові.

14.15. Усі копії документів завіряються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

14.16. Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному вищезазначеному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду приймальною комісією не приймаються.

14.17. Приймальна комісія розглядає документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

14.18. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності) фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

14.19. Для вступників – іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до університету для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії для іноземців та осіб без громадянства Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів від вступників-іноземців 14 липня
Закінчення прийому заяв та документів від вступників-іноземців, які мають складати вступні випробування до університету 16 жовтня
Строки проведення вступних випробувань (у декілька етапів по мірі формування груп) з 14 липня  по 22 жовтня
Терміни зарахування вступників-іноземців не пізніше 15 днів після проведення конкурсного відбору

 

14.20. Для вступників – іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до університету для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання проводиться у строки, визначені у п.5.2.1.

14.21. Для вступників – іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до філій, які у своїй Таблиці 1 зазначили можливість вступу іноземців та осіб без громадянства для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання, проводиться у строки, визначені у п.5.2.2.

14.22. Для вступників – іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться у строки, визначені у п.5.3.1.

14.23. Конкурсний відбір та зарахування вступників – іноземців та осіб без громадянства, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету для здобуття ступеня бакалавра, здійснюється за результатами вступних іспитів із зазначених цими правилами предметів (див. Інформаційну таблицю 2).

Програми вступних іспитів із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії. Критерії оцінювання знань вступників із кожного предмета вступного іспиту розробляє приймальна комісія.

Вступний іспит оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Мінімальна кількість балів оцінки вступних іспитів для допуску до участі в конкурсі зазначена у Інформаційній таблиці 2.

Вступники, які на вступному іспиті отримали оцінку меншу, ніж зазначена у Інформаційній таблиці 2, до подальших вступних іспитів не допускаються.

Конкурсний бал обчислюється як сума оцінок вступних іспитів з першого, другого та третього предметів, зазначених у Інформаційній таблиці 2 та середнього балу документа про здобутий рівень освіти в країні його походження, переведеного у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5 до Умов прийому). При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

14.24. Конкурсний відбір та зарахування вступників – іноземців та осіб без громадянства, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають до університету для здобуття ступеня бакалавра, здійснюється за результатами вступних іспитів з української мови та з фахових дисциплін.

Програми фахових вступних випробувань, вступного іспиту з української мови і критерії оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях розробляють фахові атестаційні та предметні екзаменаційні комісії.

Вступні іспити оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Мінімальна кількість балів оцінки вступних іспитів для допуску до участі в конкурсі зазначена у Інформаційній таблиці 3.

Вступники, які на вступному іспиті отримали оцінку меншу, ніж зазначена у Інформаційній таблиці 3, до подальших вступних іспитів не допускаються.

Конкурсний бал обчислюється як сума оцінок вступних іспитів з української мови та з фахових дисциплін, зазначених у Інформаційній таблиці 2 та середнього балу документа про здобутий рівень освіти в країні його походження, переведеного у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5 до Умов прийому). При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

14.25. Конкурсний відбір та зарахування вступників – іноземців та осіб без громадянства, які на основі освітнього ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають до університету для здобуття ступеня магістра, здійснюється за результатами вступних іспитів з ділової української мови та з фахових дисциплін.

Програми фахових вступних випробувань, вступного іспиту ділової української мови і критерії оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях розробляють фахові атестаційні та предметні екзаменаційні комісії..

Вступні іспити оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів оцінки вступних іспитів для допуску до участі в конкурсі – 100.

Вступники, які на вступному іспиті отримали оцінку меншу, ніж 100 балів, до подальших вступних іспитів не допускаються.

Конкурсний бал обчислюється як сума оцінок вступних іспитів з ділової української мови та з фахових дисциплін, зазначених у Інформаційній таблиці 5 та середнього балу документа про здобутий рівень освіти в країні його походження, переведеного у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5 до Умов прийому). При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

Вступні випробування проводяться:

1) для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти бакалавр – з конкурсних предметів, в тому числі мови навчання, відповідно до Правил прийому до Національного університету харчових технологій. Результати співбесіди оцінюються за 200-бальною шкалою.

2) для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти магістр  – з фахового вступного випробування відповідно до Правил прийому до Національного університету харчових технологій та мови навчання. Результати співбесіди оцінюються за 100-бальною шкалою.

Строки проведення вступних випробувань встановлюються Приймальною комісією.

Умовою зарахування іноземців на навчання до НУХТ для здобуття вищої освіти на відповідному рівні є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується результатами вступних випробувань. Якщо іноземець не володіє мовою навчання на достатньому рівні, університет пропонує йому пройти мовну підготовку для вступу до ЗВО України на Підготовчому відділенні.

У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

За результатами процедури визнання НУХТ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень НУХТ відраховує такого іноземця.

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом НУХТ відповідно до тривалості освітніх програм та включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

КОНТАКТИ:

Сектор по роботі з іноземними громадянами

вул. Володимирська, 68

Корпус Б, аудиторія Б-408

Телефон (044)287-96-93
Тел/факс (044)289-02-12

e-mail: nuft.edu@ukr.net