УВАГА!

Іноземці, які планують здобувати вищу освіту  в Україні

За даними МОЗ, з 15 червня запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції/обсервації українців та іноземців, які прибувають з-за кордону. Країни діляться на 2 зони, відповідно до кількості активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.

З червоної зони, де показник більший, ніж 40 активних випадків на 100 тис. населення, люди будуть відправлятись на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. З зеленої зони, де показник менший ніж 40, – матимуть змогу не проходити самоізоляцію.

Водночас, якщо людина є громадянином країни червоної зони, але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона перебувала в країні зеленої зони, буде розглядатися тільки країна відправлення.

Обов’язковою умовою для усіх прибулих іноземців буде наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання COVID-19.

Повний список країн можна подивитися за посиланням.

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів вищої освіти (ЗВО) здійснюється згідно  з Законами України «Про вищу освіту»«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»«Про закордонних українців»«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова»,(крім вступників з Республіки Білорусь),  постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за  № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року №1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми. Заклади вищої освіти також можуть приймати іноземців для навчання в аспірантурі, докторантурі, за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти заклад освіти укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти тричі на рік у визначені цими Правилами прийому строки для здобуття ступенів бакалавра, магістра.

Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, Порядку прийому  та цим Правилам прийому, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти

Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Міжнародні зв’язки університет започаткував у 1948 році. Тоді розпочалась підготовка фахівців для харчової промисловості Югославії, Болгарії, Чехословаччини, Угорщини, Монголії, Китаю, Індії, країн Близького Сходу, Куби, Польщі, Німеччини.

На сьогоднішній день університет займається підготовкою фахівців для зарубіжних країн, і пропонує іноземним студентам широкий спектр спеціальностей в різних галузях знань.

ЗАПРОШЕННЯ НА НАВЧАННЯ

Для отримання Запрошення до Відбіркової комісії необхідно надати наступні документи:

  1. Копія дійсного паспорту з нотаріально завіреним перекладом, сторінки, де вказується прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою.
  2. Документи про повну середню освіту (копію з перекладом на українську мову)
  3. Згоду на обробку персональніх даних
  4. Доручення для отримання запрошення (у випадку, якщо вступник забирає його не особисто, легалізоване в країні громадянства вступника з перекладом на українську мову).

В І З И

Вступникам з візових країн, а також країн, з якими Україною підписані угоди про безвізовий період  перебування до 90 днів (туристичні, приватні та ділові поїздки), необхідно отримати довгострокову («навчання», типу Д) візу в Україну, яка дозволяє перебувати в Україні довше 90 днів.

Громадяни країн, з якими Україною підписані угоди про безвізовий режим: Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан,  не потребують відкриття візи в Україну, але мають надати оригінал або ксерокопію «Запрошення на навчання» при перетині кордону України у якості підтвердження мети прибуття в Україну

Для отримання візи типу D (D13)  кандидату на навчання необхідно подати у консульство України у Вашій країні документи за переліком, який зазначений на сайті Посольства. До такого переліку документів обов’язково входить оригінал «Запрошення на навчання». Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що Ваші документи про попередню освіту перед подачею у консульство мають бути офіційно засвідчені у спосіб, прийнятий у Вашій країні (легалізовані (Міністерство освіти + Міністерство закордонних справ + Посольство України у Вашій країні) або засвідчені штампом Apostille + легалізовані у Посольстві України). Ці документи мають бути офіційно визнані в України для того, щоб український університет міг видати Вам диплом після закінчення навчання. Звертаємо Вашу увагу, що іноземні документи про освіту для проведення процедури визнання подаються до компетентного органу до початку навчання або протягом першого місяця навчання.(Зміни у національному законодавстві в сфері визнання іноземних кваліфікацій)

Всі «Запрошення на навчання», видані університетом, перед видачею абітурієнтам проходять обов’язкову реєстрацію у Міністерстві освіти і науки України через Український Державний  Центр Міжнародної Освіти та надає у консульства України офіційне підтвердження такої реєстрації (візову підтримку). Без візової підтримки консул не приймає документи іноземця для відкриття студентської візи.

Список іноземних дипломатичних установ в Україні http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/dip-in-ukraine/missions-list

 

ПРАВИЛА ТА АКАДЕМІЧНІ ВИМОГИ, ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЬ ІНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНАМ

Запорука успішного навчання

Іноземні громадяни повинні регулярно відвідувати заняття, вчасно робити домашнє завдання, займатися спортом, проводити час на свіжому повітрі, відпочивати та брати активну участь в культурному житті університету.

Обов’язковим для студентів є навчання вдома, відвідування мовних практикумів та консультування з професорами та лекторами на заняттях.

Студенти повинні дотримуватися свого розкладу, ніколи не пропускати занять без поважної причини та не запізнюватися. Кожен студент має знати, що регулярна старанна академічна робота протягом року набагато полегшить підготовку до екзаменів та збереже його час.

Будь-який студент, який пропустив 20% або більше академічних годин без поважної причини, обов’язково матиме труднощі із закінченням курсу або навіть може бути відрахований з університету.

 

Порушення академічних правил, покарання

Студенти, що пропускають заняття без поважної причини або не дотримуються правил під час занять або в гуртожитку, є відповідальними за порушення правил університету.

У випадку порушення студентом закону України, якщо суд визнає його винним, буде покараний згідно вироку суду.

Якщо ж студента визнають винним через порушення правил університету, то йому буде оголошена догана. Контракт/договор на надання освітніх послуг передбачає виключення після трьох оголошених доган.

Розторгнення договору/контракту на надання освітніх послуг передбачає негайне припинення права студента на проживання в гуртожитку та подальше виселення з нього.

У випадку якщо відрахована особа відмовляється покинути Україну, вона має бути депортована в свою країну згідно встановленого закону, з формальним визнанням персоною нон-грата; Міністерство внутрішніх справ України повинно повідомити про це посольство країни, в яку депортується особа.

 

Розпорядок дня та екзамени

Заняття починаються та закінчуються за розкладом. Тривалість занять 80 хвилин. Після кожного 80-ти хвилинного заняття є перерва. Студенти мають ознайомитися з розкладом перед початком занять. Під час занять студенти не повинні відвідувати деканат або відділ, їдальню та ін. Відділ приймає студентів після 14:00.

Студенти можуть консультуватися зі своїми викладачами протягом та після занять.

Успішність студентів визначається за результатами тестових завдань, лабораторної та індивідуальної роботи, отриманих заліків та зданих екзаменів.

Приймати екзамени дозволено після здачі всіх обов’язкових тестів, лабораторних та консультацій. Під час зимової сесії студенти здають екзамен з російської (української) мови (письмовий та усний) та заліки по всім іншим предметам. Під час літньої сесії (червень-липень) студенти здають екзамен з російської (української) мови (письмовий та усний), математику, фізику, хімію, економічну географію та заліки по кресленню, політології та інформатиці. Ці екзамени вважаються вступними до університету.

Студентів оцінюють за 100-бальною шкалою, де:

  • 1-59 балів – незадовільно (за шкалою ECTS відповідає оцінці «F» (від 1 до 34 балів) або «FX» (від 35 до 59 балів));
  • 60-74 бали – задовільно (за шкалою ECTS відповідає оцінці «E» (від 60 до 66 балів) або «D» (від 67 до 74 балів));
  • 75-89 балів – добре (за шкалою ECTS відповідає оцінці «C» (від 75 до 81 бала) або «B» (від 82 до 89 балів));
  • 90-100 балів – відмінно (за шкалою ECTS відповідає оцінці «А»).

Якщо студент отримав незадовільну оцінку за екзамен, то вважається, що він його не здав.

Студенти, які успішно здали випускні екзамени, за бажанням можуть продовжити своє навчання в нашому чи будь-якому університеті України.

Протягом екзаменаційної сесії студенти повинні з’являтися на екзамен вчасно, як зазначено в розкладі. Якщо студент запізнився, його не допускають до екзамену. Здача екзамену пізніше загального терміну дозволяється лише в окремих випадках, коли студент має документальне підтвердження причини перенесення екзамену.

Студенти, які не з’явилися на екзамен та не мають поважної причини, можуть бути відраховані з університету.

 

Ліквідація академічних боргів

Студенти зобов’язані здати усі екзамени і тести, зазначені в навчальному плані, протягом встановленого терміну.

Якщо студент на екзамені отримав незадовільну оцінку, від 1 до 59 балів за 100-бальною шкалою, він має перездати його не пізніше ніж через 2 тижні після сесії.

У випадку якщо студент отримав три незадовільні оцінки, йому не дозволяється перездати ці екзамени, і він може бути відрахований з університету у зв’язку з академічною заборгованістю.

Студенту дозволяється перездати екзамен у наступних випадках:

– якщо студент не здав екзамен через поважну причину;

– якщо студент має не більше двох академічних заборгованостей.

За встановленою процедурою перездачі студент повинен виконати усі необхідні лабораторні або графічні завдання, і лише тоді він матиме можливість перездати екзамен або залік.

Для того, щоб здати екзамен після встановленого деканатом факультету або дирекцією інститута кінцевого терміну, студент повинен подати на розгляд прохання про дозвіл на перездачу екзамену.

Студент, якого відрахували з університету, повинен залишити країну в зазначений термін.

 

Порядок звернення до Сектору по роботі з іноземними громадянами та деканату/дирекції

Впродовж всього періоду навчання студенту потрібно вирішувати наступні проблеми: отримання запрошення та візи, різного роду інформації, допомоги у виборі спеціальності та багато іншого.

У випадку, коли студенту потрібен офіційний документ з деканату/дирекції або Сектору по роботі з іноземними громадянами Відділу міжнародних зв’язків для звернення до інших установ, йому необхідно написати офіційну заяву, вказуючи своє повне ім’я, країну походження, академічну групу та суть прохання.

Якщо виникають складнощі при заповненні заяви, студент підготовчого відділення повинен звернутися до співробітників відділу, який займається іноземними студентами.

Студентські заяви та прохання розглядаються начальником відділу та проректором, який координує міжнародну діяльність НУХТ.

Деканат/дирекція відкриті щодня з 14:00 до 17:00, окрім вихідних.

Дбайливе ставлення до навчального обладнання та власності університету

Студенти повинні дбайливо ставитися до книжок, обладнання та меблів університету, тримати в чистоті територію, аудиторії та робоче місце.

Студент, який задав збитків університету має відшкодувати кошти в повному розмірі за актом передачі.

У випадку серйозніших порушень студент може бути відрахований з університету після компенсації збитків.

На лабораторних або практичних заняттях студент повинен чітко дотримуватися всіх інструкцій та розпоряджень завідуючого лабораторією або лаборанта.

Включення або запуск будь-якого обладнання дозволені лише після дозволу викладача або лаборанта.