Інформація для іноземних студентів

І Н Ф О Р М А Ц І Я

 для іноземних студентів

 

Іноземні громадяни, що приїздять в Україну на навчання, можуть зіштовхнутись з різноманітними труднощами. Центр доуніверситетської освіти (ЦДО) і Сектор з надання візової підтримки університету завжди зробить усе можливе, щоб допомогти студентам у вирішенні цих труднощів.

Наполегливо рекомендуємо студентам ознайомитись із запропонованою інформацією. Ми сподіваємося, що вона допоможе Вам уникнути несподіванок та ускладнень під час навчання в університеті.

Ви повинні пам’ятати, що усім іноземним студентам слід дотримуватися законів України, правил та статуту університету

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Прийом іноземців і осіб без громадянства здійснюється університетом відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

До відокремлених структурних підрозділів Національного університету харчових технологій прийом іноземців та осіб без громадянства не відбувається.

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

(Перелік необхідних документів)

 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (посилання: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17) (із змінами), Указами Президента України від 25.03.1994 № 112/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» (посилання: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/112/94) та від 03.06.1994 № 271/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (посилання: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/271/94), постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (посилання: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/136-93-%D0%BF) (із змінами) та наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013р №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» (посилання: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13).

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загально-державними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі напрямків Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Іноземні громадяни мають право на освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Навчання в НУХТ здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених з юридичними та фізичними особами.

Міжнародні зв'язки університет започаткував у 1948 році. Тоді розпочалась підготовка фахівців для харчової промисловості Югославії, Болгарії, Чехословаччини, Угорщини, Монголії, Китаю, Індії, країн Близького Сходу, Куби, Польщі, Німеччини.

Сьогодні в університеті за базовими напрямами підготовки навчається більше 200 іноземних студентів.

 

НУХТ має Ліцензію (посилання http://nuft.edu.ua/page/view/litsenziya) на підготовку іноземних громадян до вступу у ВНЗ з річним обсягом набору 100 осіб терміном до 2016 року.

Підготовче відділення для іноземних громадян (посилання: http://nuft.edu.ua/page/view/pidhotovche-viddilennya-dlya-inozemnykh-hromadyan)

 

НУХТ має Ліцензію (посилання: http://nuft.edu.ua/page/view/litsenziya) на навчання іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) з річним обсягом набору 400 осіб терміном до 2023 року.

 

Порядок подачі документів іноземними громадяни для вступу до університету (посилання: http://nuft.edu.ua/page/view/poryadok-podachi-dokumentiv-inozemnymy-hromadyanamy-dlya-vstupu-do-universytetu)

 

Денна форма навчання:

1. Перелік документів (посилання: http://nuft.edu.ua/page/view/dokumenty-dlya-vstupu-inozemnykh-hromadyan-na-dennu-formu-navchannya)

2. Напрями, спеціальність, вартість навчання (посилання: http://nuft.edu.ua/page/view/vartist-navchannya-%28inozemtsi%29)

 

Заочна форма навчання:

1. Перелік документів (посилання: http://nuft.edu.ua/page/view/dokumenty-dlya-vstupu-inozemnykh-hromadyan-na-zaochnu-formu-navchannya)

2. Напрями, спеціальність, вартість навчання (посилання: http://nuft.edu.ua/page/view/vartist-navchannya-(inoz-zaochna))

 

 

ПРАВИЛА ТА АКАДЕМІЧНІ ВИМОГИ, ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЬ ІНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНАМ

 

Запорука успішного навчання

Іноземні громадяни повинні регулярно відвідувати заняття, вчасно робити домашнє завдання, займатися спортом, проводити час на свіжому повітрі, відпочивати та брати активну участь в культурному житті університету.

Обов’язковим для студентів є навчання вдома, відвідування мовних практикумів та консультування з професорами та лекторами на заняттях.

Студенти повинні дотримуватися свого розкладу, ніколи не пропускати занять без поважної причини та не запізнюватися. Кожен студент має знати, що регулярна старанна академічна робота протягом року набагато полегшить підготовку до екзаменів та збереже його час.

Будь-який студент, який пропустив 20% або більше академічних годин без поважної причини, обов’язково матиме труднощі із закінченням курсу або навіть може бути відрахований з університету.

 

Порушення академічних правил, покарання

Студенти, що пропускають заняття без поважної причини або не дотримуються правил під час занять або в гуртожитку, є відповідальними за порушення правил університету.

У випадку порушення студентом закону України, якщо суд визнає його винним, буде покараний згідно вироку суду.

Якщо ж студента визнають винним через порушення правил університету, то йому буде оголошена догана. Контракт на навчання на Підготовчому відділенні для іноземних громадян НУХТ передбачає виключення після трьох оголошених доган.

Розторгнення контракту на навчання на Підготовчому відділенні передбачає негайне припинення права студента на проживання в гуртожитку та подальше виселення з нього.

У випадку якщо відрахована особа відмовляється покинути Україну, вона має бути депортована в свою країну згідно встановленого закону, з формальним визнанням персоною нон-грата; Міністерство внутрішніх справ України повинно повідомити про це посольство країни, в яку депортується особа.

 

Розпорядок дня та екзамени

Заняття починаються та закінчуються за розкладом. Тривалість занять 80 хвилин. Після кожного 80-ти хвилинного заняття є перерва. Студенти мають ознайомитися з розкладом перед початком занять. Під час занять студенти не повинні відвідувати деканат або відділ, їдальню та ін. Відділ приймає студентів після 14:00.

Студенти можуть консультуватися зі своїми викладачами протягом та після занять.

Успішність студентів визначається за результатами тестових завдань, лабораторної та індивідуальної роботи, отриманих заліків та зданих екзаменів.

Приймати екзамени дозволено після здачі всіх обов’язкових тестів, лабораторних та консультацій. Під час зимової сесії студенти здають екзамен з російської (української) мови (письмовий та усний) та заліки по всім іншим предметам. Під час літньої сесії (червень-липень) студенти здають екзамен з російської (української) мови (письмовий та усний), математику, фізику, хімію, економічну географію та заліки по кресленню, політології та інформатиці. Ці екзамени вважаються вступними до університету.

Студентів оцінюють за 100-бальною шкалою, де:

·         1-59 балів - незадовільно (за шкалою ECTS відповідає оцінці «F»ід 1 до 34 балів) або «FX» (від 35 до 59 балів));

·         60-74 бали - задовільно (за шкалою ECTS відповідає оцінці «E»ід 60 до 66 балів) або «D» (від 67 до 74 балів));

·         75-89 балів - добре (за шкалою ECTS відповідає оцінці «C»ід 75 до 81 бала) або «B» (від 82 до 89 балів));

·         90-100 балів - відмінно (за шкалою ECTS відповідає оцінці «А»).

Якщо студент отримав незадовільну оцінку за екзамен, то вважається, що він його не здав.

Студенти, які успішно здали випускні екзамени, за бажанням можуть продовжити своє навчання в нашому чи будь-якому університеті України.

Протягом екзаменаційної сесії студенти повинні з’являтися на екзамен вчасно, як зазначено в розкладі. Якщо студент запізнився, його не допускають до екзамену. Здача екзамену пізніше загального терміну дозволяється лише в окремих випадках, коли студент має документальне підтвердження причини перенесення екзамену.

Студенти, які не з’явилися на екзамен та не мають поважної причини, можуть бути відраховані з університету.

 

Ліквідація академічних боргів

Студенти зобов’язані здати усі екзамени і тести, зазначені в навчальному плані, протягом встановленого терміну.

Якщо студент на екзамені отримав незадовільну оцінку, від 1 до 59 балів за 100-бальною шкалою, він має перездати його не пізніше ніж через 2 тижні після сесії.

У випадку якщо студент отримав три незадовільні оцінки, йому не дозволяється перездати ці екзамени, і він може бути відрахований з університету у зв’язку з академічною заборгованістю.

Студенту дозволяється перездати екзамен у наступних випадках:

- якщо студент не здав екзамен через поважну причину;

- якщо студент має не більше двох академічних заборгованостей.

 

За встановленою процедурою перездачі студент повинен виконати усі необхідні лабораторні або графічні завдання, і лише тоді він матиме можливість перездати екзамен або залік.

Для того, щоб здати екзамен після встановленого деканатом кінцевого терміну, студент повинен подати на розгляд прохання про дозвіл на перездачу екзамену. Також потрібно внести необхідну оплату за додаткову (понаднормову) викладацьку роботу. Перш ніж отримати дозвіл на перездачу до Відділу міжнародних зв’язків слід віднести копію квитанції про сплату.

Студент, якого відрахували з університету, повинен залишити країну в зазначений термін. Деканат визначає дату від’їзду.

 

Порядок звернення до Сектору з надання візової підтримки та деканату

Впродовж всього періоду навчання студенту потрібно вирішувати наступні проблеми: отримання запрошення та візи, різного роду інформації, допомоги у виборі спеціальності та багато іншого.

У випадку, коли студенту потрібен офіційний документ з деканату або Сектору з надання візової підтримки для звернення до інших установ, йому необхідно написати офіційну заяву, вказуючи своє повне ім’я, країну походження, академічну групу та суть прохання.

Якщо виникають складнощі при заповненні заяви, студент підготовчого відділення повинен звернутися до співробітників відділу, який займається іноземними студентами.

Студентські заяви та прохання розглядаються начальником відділу та проректором НУХТ з наукової та міжнародної діяльності.

 

Деканат відкритий щодня з 14:00 до 17:00, окрім вихідних.Дбайливе ставлення до навчального обладнання та власності університету

Студенти повинні дбайливо ставитися до книжок, обладнання та меблів університету, тримати в чистоті територію, аудиторії та робоче місце.

Студент, який задав збитків університету має відшкодувати кошти в повному розмірі за актом передачі.

У випадку серйозніших порушень студент може бути відрахований з університету після компенсації збитків.

На лабораторних або практичних заняттях студент повинен чітко дотримуватися всіх інструкцій та розпоряджень завідуючого лабораторією або лаборанта.

Включення або запуск будь-якого обладнання дозволені лише після дозволу викладача або лаборанта.

 

Деякі правила перебування у гуртожитку

Студентам рекомендовано прокидатися не пізніше ніж о 7:00, снідати, готуватися до початку робочого дня і приходити на навчання вчасно. Студент має знаходитися в аудиторії о 8:15. Заняття підготовчого відділення закінчуються о 14:15. Після занять у студента є час пообідати, відпочити, зробити домашнє завдання, подивитися визначні місця міста або займатися спортом.

Щоб добре відпочити, студентам підготовчого відділення рекомендовано лягати спати не пізніше 23:00.

 

Кімнати в гуртожитку

Студенти живуть в університетському гуртожитку в кімнатах на 2 або 3 особи.

Заселяючись в гуртожиток, студент отримує перелік майна та пропуск до гуртожитку. У розпорядження студент отримує спальні місця та кухонний посуд першої необхідності, зазначений у переліку майна, включаючи постільну білизну, фіранки, полиці та інше. Речі з переліку майна слід використовувати дбайливо, а після використання повернути в первинному стані.

Відповідно до закону України палити в громадських місцях заборонено.

Перебуваючи в гуртожитку студентам заборонено вживати міцні алкогольні напої чи приходити до гуртожитку в стані алкогольного сп’яніння.

Студенти повинні дотримуватися санітарно-гігієнічних норм в своїх кімнатах, підтримувати спокій та порядок, дбайливо використовувати кімнати, кухні, туалети та ліфти.

Кімнати слід прибирати кожного дня. Студенти мають мити столи та плиту на кухні після кожного приготування їжі.

Нікому не дозволено порушувати спокій в гуртожитку. Голосно розмовляти, слухати музику або грати на музичних інструментах після 23:00 у гуртожитку заборонено.

Студента можуть відрахувати з університету за порушення правил перебування в гуртожитку.

Якщо студент пошкодив двері, вікна, стіни або обладнання, адміністрація гуртожитку складає заяву до відділу. Студент, який завдав збитків, зобов’язаний компенсувати гроші, він має купити для гуртожитку таку ж річ.

Студент, який мешкає в гуртожитку, повинен дотримуватися правил проживання в гуртожитку. Це гарантує дружню атмосферу в стосунках з сусідами. Якщо у Вас виникли проблеми в гуртожитку, Ви повинні попросити допомоги у коменданта гуртожитку, або звернутися до деканату або відділу по роботі з іноземними студентами НУХТ (Б-408).

Студенти можуть приймати у себе в гуртожитку гостей, лише до 23:00. Відвідувачі повинні покинути гуртожиток не пізніше 23:00. Якщо відвідувач спричиняє проблеми, то відповідальним за це вважається той, хто його запросив.

 

Організація гарних умов проживання

В кожному блоці гуртожитку знаходиться кухня, господарчі кімнати та кімнати загального користування.

Посуд, кухонне приладдя та інші необхідні речі студенти купують самостійно, за власним бажанням та потребами.

Якщо студент живе в кімнаті з двома або трьома співмешканцями, то доречним буде сумісне користування необхідним кухонним приладдям. Але особистими речами мають бути тарілки, чашки, виделки, ложки, ножі та ін. Посуд має бути чистим, а кухня прибрана після приготування їжі.

Купувати їжу краще в магазині, а не у вуличних торговців. Будьте уважні та завжди перевіряйте якість та свіжість їжі перед купівлею.

Студенти власноруч перуть свої речі та купують пральні засоби за власні кошти.

 

Особиста безпека та безпека особистого майна

 

Задля Вашої безпеки, ми не рекомендуємо Вам запрошувати незнайомих людей до гуртожитку. Не гуляйте ввечері на вулиці самі. Будьте уважні та обережні! Подбайте про Ваші особисті документи та гроші в громадському транспорті. Остерігайтеся кишенькових злодіїв! В гуртожитку є кімната, де Ви можете зберігати цінні речі.

Зберігання особистих документів

Студенти підготовчого відділення отримують документи, які дають можливість користуватися бібліотекою, отримувати знижки та надають інші привілеї. Найважливішими документами є :

·         закордонний паспорт;

·         контракт (на навчання, на проживання в гуртожитку)

·         студентський квиток;

·         залікова книжка;

·         пропуск до гуртожитку;

·         страховка;

·         ідентифікаційний код та інші документи.

Втрата цих документів позбавляє студента всіх прав та можливостей, тому кожен студент має відповідально ставитися до документів та не губити їх.

Якщо Ви загубили один з вищезгаданих документів, Вам слід терміново повідомити про це у деканат та відділ візової підтримки. Якщо ж Ви загубили паспорт, Вам слід звернутися до міліції та отримати документальне підтвердження втрати. Документальне підтвердження втрати паспорта Вам слід подати до посольства і згодом отримати новий паспорт.

Гроші слід тримати в купюрах невеликого номіналу, це буде зручніше та безпечніше. Великі суми слід тримати в банку. Зберігайте всі чеки після обміну валюти, цим самим підтверджуючи легальність цих операцій. Якщо ж документ, який доводить легальність Ваших дій, втрачено, до Вас можуть бути застосовані такі санкції, як вилучення майна, причетність до злочину або переслідування в судовому порядку.

 

Проживання

Якщо з будь-яких причин студент не бажає мешкати в гуртожитку, йому слід звернутися до Відділу міжнародних зв’язків для отримання дозволу та скласти контракт на оренду помешкання. Для того щоб отримати дозвіл на проживання у власному помешканні, слід заповнити копію контракту та завірити його у власника квартири, тим самим підтверджуючи безпечні умови проживання для студента у винайманому помешканні. Копія контракту подається на розгляд до відділу (Б-408).

 

Перебування в місті

У вільний час студенти насолоджуються можливістю відвідувати музеї, кінотеатри, спортивні та культурні події, гуляти по місту в колі друзів або наодинці.

Для того щоб уникнути проблем необхідно дотримуватися наступного:

- доречним буде ознайомитися з культурними особливостями поведінки в місті, відношенням з різними віковими групами людей та часом безпечних прогулянок;

- безпечніше проводити час разом з друзями або дорослими, ніж наодинці;

- якщо Ви не знаєте дорогу від гуртожитку до міста, краще попросіть когось супроводжувати Вас;

- відвідання казино та інших гральних закладів є нелегальним.

Якщо з Вами стався прикрий випадок, повідомте про це співробітників відділу і вони зроблять все можливе, щоб допомогти Вам.

 

Якщо Вас затримала поліція

Поліцейські можуть зупинити Вас на вулиці та попросити пред’явити паспорт або студентський квиток. Якщо Ваш паспорт взяли для реєстрації, Ви отримаєте тимчасовий документ з фото, який засвідчує особу. Поліція має право затримати Вас лише на 2 години для з’ясування певних питань, лише у тому випадку якщо Ви не маєте ніякого документа, який би засвідчував особу.

Якщо ж Вас затримали, попросіть подзвонити до Відділу міжнародних зв’язків, гуртожитку, викладача. Телефони для таких випадків Ви отримаєте у Відділі міжнародних зв’язків.

 

Завершення навчання на підготовчому відділенні

Реєстраційна картка

Після закінчення підготовчого відділення студент має повернути отримані книжки до бібліотеки, всі предмети з гуртожитку до коменданта та отримати необхідні підписи в обхідному листі, де засвідчується, що він/вона не має боргів в університеті.

Якщо Ви загубили книжку, Ви зобов’язані купити таку ж або відшкодувати кошти в повному обсязі. Всі суперечки пов’язані з цим питанням вирішуються в суді. Реєстрація, ідентифікаційна картка, залікова книжка та студентський квиток слід повернути до Відділу міжнародних зв’язків. Також ви отримаєте візу та паспорт, якщо збираєтесь виїхати з країни на канікули.

 

Корисні поради

Кожен студент повинен інформувати Відділ міжнародних зв’язків стосовно причини виключення з університету, терміну перебування в Україні, місця і терміну навчання. Рекомендується перевірити реєстрацію за 2 тижні до від’їзду в інше місто для навчання, адже у Вас можуть виникнути проблеми з реєстрацією в іншому місті.

Коли Ви їдете додому, перевірка реєстрації не потрібна. Але якщо по дорозі до своєї країни Ви перетинаєте кордони інших держав, Вам потрібно отримати транзитну візу в посольстві держав, які перетинаєте.

Якщо Ви хочете відвідати місто та подивитися університет в якому бажаєте навчатися, Вам потрібно отримати на це дозвіл начальника Відділу міжнародних зв’язків.

 

Порушення закону України про імміграцію

Студент, який вчасно не повідомив про майбутнє місце перебування після закінчення підготовчого відділення буде покараний за порушення законів України. Такі студенти втрачають чинний юридичний статус. Інформація про таких студентів передається до правоохоронних органів. Якщо такі особи не покидають територію України, їх карають за законом.

 

Університет та місто

В перші дні перебування в Україні місцеві студенти, співробітники відділу та викладачі нададуть Вам необхідну інформацію про лікарню, ринки, банки, магазини та ін.

Вивчаючи історію України Ви відвідаєте історичні та культурні місці та пам’ятники, навчальні заклади та інші міста України.

Екскурсії дозволені лише на канікулах та групою в супроводі викладача.

 

Покупки

Продуктові магазини відчинені щодня з 8:00 до 20:00 вечора, а деякі працюють 24 години на добу. Господарчі магазини відчинені з 10:00 до 19:00, деякі мають перерву з 14:00 до 15:00, крім неділі. Час роботи окремого магазину може бути різним. Банкомати працюють протягом 24 годин.

 

Послуги банку

Державний банк або банк з державною ліцензією, який працює більше 7 років, гарантують безпеку збереження Ваших грошей.

Якщо Ви бажаєте відкрити власний рахунок, ми радимо Вам дізнатися всю інформацію про проценти, які пропонує банк, вартість послуг банку, як довго він працює, чи є у нього зв’язки з банком у Вашій країні та як можна отримати гроші з Вашої країни.

 

Громадський транспорт

Ви можете користуватися громадським транспортом з 6:00 до 24:00.

Від гуртожитку до центру міста можна дістатися тролейбусом № 1, на метро від станції Либідська до станції Льва Толстого або маршрутним таксі № 412.

Талони на всі види наземного транспорту Ви можете придбати в спеціальних кіосках на зупинці або безпосередньо в транспорті. Якщо Ви бажаєте скористатися послугами метрополітену, Вам слід придбати жетон біля входу в метро.

 

В наявності є місячні проїзні квитки на всі види транспорту, окрім маршрутного таксі, зі знижками для студентів.

Ми бажаємо Вам уникнути небажаних проблем.

Адміністрація університету

 

 


Усі  права належать їх правовласникам. Використання інформації зі сторінок проекту тільки при згоді адміністрації проекту, з обов`язковим посиланням на джерело.

©2009-2012 http://www.nuft.in.ua
Created by MaFF.